ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸੀਲ 'ਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈੱਡ ਸੀਲ ਨਾਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੈਫ਼ਰਲ ਲਈ $500 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ!

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ। ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ!

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ!